Regulamin

REGULAMIN serwisu zszafydoszafy.pl
 
I. DEFINICJE
 
ADMINISTRATOR – oznacza V4S Spółka z o.o. , ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin
Regulamin - niniejszy dokument. 
Serwis - zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www zszafydoszafy.pl za pośrednictwem której świadczone są usługi..
Użytkownik – to w zależności od wybranej opcji rejestracji:
a. osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin, lub
b. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Sklep), która zaakceptowała Regulamin, lub osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej (Sklep).
 
Identyfikator - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie. 
Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (Identyfikatorem) i hasłem służące                      do skorzystania z Serwisu, 
Baza Kont Użytkowników - zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób                    w systemie informatycznym przez ADMINISTRATOR jako Administratora Danych Osobowych za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
Profil, Profil Użytkownika – mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATOR, dostępny za pomocą Konta Użytkownika służący do:
a. kreacji,
b. przechowywania,
c. udostępniania,
określonej zawartości (zespołu informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę i Towary Użytkownika) innym użytkownikom Internetu w ramach Serwisu, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOR na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący:
a. hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATOR podłączonej do światowych zasobów w Internecie m. in. Wizytówki, artykułów pod indywidualnym adresem w ramach Serwisu,
b. pozycjonowanie wizytówki według kryteriów wyszukiwania,
c. dostęp w szczególności do Forum i innych zasobów Serwisu.
 
 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych w sprzedaży wymiany ubrań pomiędzy osobami uczestnikami społeczności Serwisu.
2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą javascript oraz konto poczty email.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Serwisu na najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome. 
4. Jednocześnie z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu zawarta zostaje Umowa. 
5. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.
6. Przedmiotem działalności Serwisu jest kreowanie społeczności związanej z tematem mody, w szczególności każdy Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu:
a. rozpowszechniać ogłoszenia dotyczące swojej garderoby ( sprzedaż, wymiana , oddanie za darmo),
b. wypowiadać się na  forum, 
c. korzystać w wirtualnej przymierzalni,
d. pozostawać w kontakcie z innymi użytkownikami za pomocą wewnętrznego systemu, przesyłania wiadomości,
e. prezentować swoje stylizacje za pomocą publikowania swoich artykułów. 
7. Artykuły Użytkowników wskazane w ust.6 lit. e podlegają zatwierdzeniu przez Administratora.  Przyczyną odrzucenia artykułu może być naruszenie prawa lub naruszenie praw osób trzecich. 
8. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu. 
9. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego Użytkownikowi Identyfikatora ze względów bezpieczeństwa, programowych, lub estetycznych.  
10. ADMINISTRATOR zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów lub wizytówek Użytkowników.
11. Treści zamieszczane na Wizytówkach będą podpisywane nazwą Użytkownika i w zależności               od wybranej opcji mogą być opatrywane Awatarem Użytkownika.
12. Każdy Użytkownik samodzielnie:
a. wybiera rodzaj konta Użytkownika mając na uwadze swoją wolę i wypełnienie przesłanek wskazanych w Regulaminie
b. dokonuje ustawień Konta Użytkownika, tym samym sam decyduje, jakie informacje na niej umieszcza (opcje prywatności).
13. Użytkownik rejestrujący się jako Sklep poza funkcjonalnościami właściwymi dla konta Użytkownika osoby fizycznej będzie uprawniony do skorzystania z dodatkowych funkcjonalności:
a. zamieszczanie kuponów rabatowych z opcją wydruku, 
b. oznaczenia produktów objętych promocją (rabatem) wedle opcji dostępnych w Serwisie, 
c. zamieszczanie katalogów w pdf 
d. wyróżnień ogłoszeń płatnych na warunkach wskazanych na stronie [adres www strony z ofertami i warunkami świadczenia].
 
 
III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY
 
1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 4 Regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia, bez względu na przyczynę odstąpienia.
3. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:
a) w przypadku cesji praw i zobowiązań ADMINISTRATOR (rozdział XI ustęp 2  Regulaminu),
b) w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,
c) w każdym czasie, bez podania przyczyny. 
5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia jeżeli:
a) na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy Użytkownik nie korzystał z Serwisu, 
b) w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Systemu,
c) w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji.
5. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATOR upływu terminów, o których mowa w ust. 5 lit. a)  i b), oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ADMINISTRATOR uzasadniają wypowiedzenie (ust. 5 lit. c), ADMINISTRATOR prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika             przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ADMINISTRATOR. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie zablokowane niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
6. ADMINISTRATOR ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy poprzez zablokowanie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.
7. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy w zakresie określonym w ust. 2 i następnych niniejszego rozdziału poprzez skorzystanie z opcji Usunięcie Konta w panelu Konta. 
 
IV. REJESTRACJA
 
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Administrator umożliwia korzystanie z Usługi poprzez profil serwisu facebook.com, w celu rejestracji Konta Użytkownika z wykorzystaniem profilu serwisu facebook.com, użytkownik wprowadzając dane do formularza logowania facebook.com na stronach Serwisu  wyraża zgodę na pobranie informacji przez Serwis z serwisu facebook.com. 
3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Identyfikator oraz hasło.
4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości z portalu www.Administrator oraz od innych Użytkowników Serwisu.
5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Identyfikatora             w przypadku gdy ciąg znaków składający się na Identyfikator jest już przypisany do innego Użytkownika, bądź zmiany przydzielonego Użytkownikowi Identyfikatora w przypadkach wskazanych rozdziale II ust. 8 Regulaminu. 
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ADMINISTRATOR, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi,                                  chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 13 poniżej. 
7. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:
a. zawarcia Umowy z Użytkownikiem, 
b. ukształtowania treści Umowy, 
c. zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,
d. w celu prowadzenia Serwisu. 
8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników. 
9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych. 
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie wprowadza do Wizytówki Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane ujawnione na profilu są informacjami jawnymi, co oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających             z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. 
1. Dokonując rejestracji Użytkownik jest obowiązany wskazać następujące dane osobowe:
1) W przypadku rejestracji jako Użytkownik – osoba fizyczna:
a. nick,
b. e-mail.
2) W przypadku rejestracji jako Użytkownik prowadzący lub reprezentujący Sklep Użytkownik jest obowiązany podać dodatkowo:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres,
d. telefon kontaktowy,
e. nr NIP
2. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że: 
a. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
b. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 
3. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system                            i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.
4. ADMINISTRATOR Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie przez ADMINISTRATOR wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone ADMINISTRATOR na wykorzystywanie powyższych danych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm. (Dz. U. nr 133 poz. 883)    
b. otrzymywanie informacji handlowej od ADMINISTRATOR na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). 
W takim przypadku, ADMINISTRATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie  z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 
V. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
 
1. ADMINISTRATOR nie odpowiada za niezależne od niej opóźnienia w działaniu Serwisu, w tym również leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych. 
2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Towary oferowane przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność                      oraz autentyczność fotografii, 
b. zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn, 
c. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu                     lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
d. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych                    od ADMINISTRATOR,
e. udostępnienie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
g.  jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
h. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od ADMINISTRATOR, 
i. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od ADMINISTRATOR.
3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, 
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
c. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
d. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji, 
e. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,
f. zablokowania emisji Wizytówki Użytkownika w przypadku stwierdzenia próby sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Towarów zakazanych (których obrót jest zabroniony lub też ograniczony) lub nie spełniających kryteriów określonych dla rękodzieła lub materiałów do tworzenia rękodzieła, w szczególności Towarów nie wykonanych ręcznie,
g. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie, 
h. do usunięcia:
i. Towarów, których sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zabroniona lub których obrót regulują ustawy szczególne (koncesje, zezwolenia),
ii. Towarów co do których zgłoszono do ADMINISTRATOR naruszeniu prawa w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, naruszenie praw autorskich, pokrewnych, praw do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych                          lub wzorów przemysłowych, 
w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności w trybie                   i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002               (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204 z poz. zm.). 
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Towarów i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu informacji dotyczących innych Użytkowników                     oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania                   w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 
VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 
1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu, co w szczególności oznacza, że  jest uprawniony do:
a. stworzenia Wizytówki Użytkownika z określeniem:
i. Identyfikatora użytkownika,
ii. awatara,
iii. opisu Wizytówki,
b. stworzenia własnej galerii Towarów obejmującej zasoby udostępnione przez Użytkownika, 
c. przypisania określonych oznaczeń wyszukiwania (mechanizm Tagów) w celu pozycjonowania Towarów Użytkownika w Serwisie, 
d. komentowania poszczególnych zdarzeń w Serwisie,
e. kontaktowania się z innymi Użytkownikami Serwisu,
f. publikowania własnych Artykułów ze zdjęciami – Artykuły i zdjęcia powinny dotyczyć tematyki serwisu, czyli rękodzieła (funkcjonalność dostępna tylko                          dla Sprzedających),
g. w przypadku Użytkowników (Sklepów) korzystania z opcji dodatkowych wskazanych w ust. 13 rozdziału II Regulaminu.
2. ADMINISTRATOR zastrzega i informuje, iż transakcje sprzedaży dokonywane pomiędzy dwoma Użytkownikami będącymi Konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego nie podlegają reżimowi ustawy o ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odnośnie zawierania umów na odległość. Prowadzi to między innymi do braku możliwości odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Użytkownik dokonuje zakupów w Serwisie po uprzednim zalogowaniu się na własnym profilu.
3. Użytkownik może dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio. Stronami zawartej umowy sprzedaży są Użytkownicy. Na tej podstawie odpowiedzialność za realizację umowy ponosi Użytkownik, w którego wizytówce dokonano zakupu. ADMINISTRATOR zastrzega, iż nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikami, zgodnie z treścią rozdziału VII ust. 2.
4. W Wizytówce oferowane są wyłącznie Towary, które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami przepisów prawa polskiego.
5. Użytkownik dokonuje zakupu Towarów poprzez wybór określonych Towarów oraz przesłanie za pośrednictwem  mechanizmów Serwisu zamówienia zakupów. 
6. Zawarcie umowy pomiędzy kupującym Użytkownikiem  a sprzedającym Użytkownikiem, który jest właścicielem Wizytówki, następuje z chwilą wysłania przez kupującego Użytkownika zamówienia zakupów, co następuje przez klikniecie w hasło „Kup”.
7. Użytkownik na którego Wizytówce dokonano transakcji, potwierdza mailowo akceptację zamówienia Towarów w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego wysłania przez kupującego Użytkownika.
8. Ceny wskazane w Wizytówkach są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT (w przypadkach, gdy jest on obowiązujący).
9. Produkty zamówione przez Użytkownika są wysyłane w terminie ustalonym przez Strony.
10. Zapłata za dostarczone Towary może być dokonana z góry lub pobierana przy odbiorze przesyłki .
 
VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
a. informowania ADMINISTRATORA o wszelkich zmianach mających wpływ                      na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
b. przestrzegania Regulaminu,
c. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
d. przestrzegania NETYKIETY (zbioru zasad przyzwoitego zachowania obowiązującego w Internecie),
e. nie naruszania praw osób trzecich.
2. ADMINISTRATOR jako podmiot udostępniający mechanizmy Serwisu nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania za pośrednictwem Serwisu i w Serwisie.
3. Każdy z Użytkowników może na swojej Wizytówce Użytkownika zamieścić szczegółowy regulamin sprzedaży, którego warunkiem obowiązywania jest zgodność z prawem polskim.
4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który stosuje metody sprzedaży sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. 
5. Użytkownik może oferować w swojej Wizytówce wyłącznie takie Towary, które nie są zabronione przez prawo, zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i które zgodnie z wymogami przepisów prawa polskiego nie znajdują się na liście Towarów zakazanych w ramach Serwisu.
6. Każdy Użytkownik, w ramach prowadzonej przez siebie Wizytówki, zobowiązany jest do:
a. prowadzenia rzetelnej i uczciwej obsługi Użytkowników, w tym w szczególności w odniesieniu do kontaktów z Użytkownikami, terminowego przesyłania zamówionych Towarów, rzetelnego dokonywania wzajemnych rozliczeń, 
b. prezentowania, zgodnie i na warunkach prawa polskiego jak również w rzetelny sposób, Towarów oferowanych w ramach Wizytówki,
c. oznaczania prawidłowo i czytelnie cen poszczególnych Towarów w ramach Serwisu – ceny powinny być określone w złotych polskich oraz wskazywać wartość brutto – tj. zawierać podatek VAT, w przypadkach, gdy jest on obowiązujący.
2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do udostepnienia drugiej Stronie transakcji poprawnych               i rzeczywistych danych teleadresowych.
3. Użytkownik oświadcza, iż:
a. jest wyłączenie odpowiedzialny za prawidłową sprzedaż Towarów oferowanych w jego Wizytówce będąc stroną umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy nim a Użytkownikiem  dokonującym zakupu Towarów w jego Wizytówce,
b. wszelkie rozliczenia pomiędzy nim a Użytkownikiem z tytułu dokonanych przez niego zakupów w Wizytówce będą dokonywane wyłącznie w formie przedpłaty tj. przelewem lub „za pobraniem” przy odbiorze przez Użytkownika lub Klienta zamówionych Towarów, dostarczonych mu przez Operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
c. znany mu jest fakt, iż do ceny produktu, podanej w ramach własnej Wizytówki nie ma prawa doliczać żadnych dodatkowych opłat, prowizji itp. ponad rzeczywiste koszty wysyłki i opakowania zamówionego przez Użytkownika Towaru, przy czym koszty lub sposób ich naliczania powinny być wskazane na Wizytówce, 
d. w przypadku zawierania umów sprzedaży w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa (Sklepy), zobowiązuje się przestrzegać zapisy prawa polskiego w szczególności dotyczących zawierania umów na odległość, odpowiedzialności za wady, ochrony danych osobowych.
5. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w Wizytówce oznaczeń, logotypów, znaków towarowych i informacji handlowej osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy oznaczeń Towarów oferowanych przez Użytkowników (Sklepy) oraz krótkich opisów ich producentów.
6. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w Wizytówce reklam podmiotów trzecich, poza funkcjonalnościami wskazanymi w Serwisie.
7. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zablokowania Wizytówki lub jej elementów                    w przypadku:
a. gdy poweźmie informację o jakichkolwiek bezprawnych działaniach Użytkownika,              lub działaniach, które mogą być uznane za działania na szkodę ADMINISTRATOR,                          jak również w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b. jeśli oferowane w nim produkty są zakazane przez prawo, nie zostały dopuszczone                   do obrotu lub znajdują się na liście Towarów zakazanych w ramach Serwisu.
 
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
1. Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ADMINISTRATOROWI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ADMINISTRATORA.
2. ADMINISTRATOR obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając                           w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ADMINISTRATORA przez podmioty, za które ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności, ADMINISTRATOR przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
3.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 
IX. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
 
1 ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który: 
a. naruszy postanowienia Regulaminu,
b. utrudnia realizację umowy sprzedaży lub też zawiera taką umowę z zamiarem nie wywiązania się z własnych zobowiązań,
c. używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe                   lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
d. kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie. 
e. w sposób rażący lub uporczywy:
i. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
ii. narusza obowiązujące prawo,
iii. wykorzystuje Serwis do celów promocji i reklamy , a w szczególności do prezentowania reklam niezwiązanych z działalnością w zakresie produkcji Towarów. 
2 Użytkownik po zablokowaniu Konta na podstawie ust. 1 niniejszego rozdziału przez ADMINISTRATOR, nie ma prawa do zarejestrowania się ponownie w Serwisie bez uprzedniej zgody ADMINISTRATOR udzielonej na piśmie.
 
X. POUFNOŚĆ
 
1. Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych                             w obowiązujących przepisach prawa.
2. ADMINISTRATOR może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ADMINISTRATOR, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ADMINISTRATOR  lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 
2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
4. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
5. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie,                       w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres mailowy podany w zakładce Kontakt lub zgłaszać listownie na adres: V4S Sp. z o.o. ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin. 
8. Aktualizacja regulaminu - 25.05.2018

reklama

Aktualności

Zima w stylu gwiazdy - Agnieszka Szulim

Zima w stylu gwiazdy - Agnieszka Szulim

Oto stylizacja inspirowana lookiem Agnieszki Szulim»

18.02.2016